Μέση παγκόσμια κατακρήμνιση. (Σε μμ).

Απο το 1979 ως το 2011 ανα μήνα


Mέση κατακρήμνιση στην περιοχή της Ελλάδας. (Σε μμ).

Απο το 1979 ως το 2011 ανα μήνα